Regulamin sklepu ⇾ Sklep TMK

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://skleptmk.pl


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku.
Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://skleptmk.pl prowadzony jest przez firmę SKLEP TMK Dorota Jaworska. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 1032 prowadzonej przez Wójta Gminy Bełchatów.

Numer konta bankowego:
58 1140 2017 0000 4502 0509 7003 mBank.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:
SKLEP TMK 
Wólka Łękawska 26
97-400 Bełchatów


Adres korespondencyjny:
SKLEP TMK 
Wólka Łękawska 26
97-400 Bełchatów

NIP: 769-176-18-10
REGON: 100142027
GIODO: 141721, BDO: 000559231

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: info@skleptmk.pl
Numer telefonu: +48 504-987-944 (poniedziałek-piątek w godzinach 8-16, w soboty w godzinach 9-14)

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:


Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym https://skleptmk.pl
Sprzedawca –  SKLEP TMK prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 769-176-18-10, REGON 100142027 adres poczty elektronicznej:
info@skleptmk.pl numeru telefonu: +48 504-987-944
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem, a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 

§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę SKLEP TMK  za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://skleptmk.pl
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2.  Oferta sklepu jest nasza oferta magazynowa tzn., że wszystkie produkty są dostępne "od ręki".
3. Konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego https://skleptmk.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
4. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod: elektroniczny formularz zamówienia, telefonicznie lub mailowo.
5. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
6. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
7. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
8. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.
9. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu w postaci paragonu, faktury elektronicznej lub faktury papierowej. W przypadku wybrania faktury Konsument zobowiązany jest wskazać Sprzedawcy w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 

§ III
Sposoby płatności za Towar
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar: płatność przy odbiorze towaru (pobranie), płatność elektroniczna, płatność zwykłym przelewem, system PayPal.
2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
58 1140 2017 0000 4502 0509 7003 mBank
 

§ IV
Terminy płatności za Towar
1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 

§ V
Sposoby dostawy
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników: Kurier DPD lub Poczta Polska
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
 

§ VI
Termin dostawy
1. W przypadku wybrania przewoźnika DPD dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
2. W przypadku wybrania przewoźnika Poczta Polska dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-4 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi.
3. W przypadku płatności przelewem na konto, czas realizacji wydłuża się o czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 

§ VII
Koszty dostawy
1. Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu, jak i w trakcie składania zamówienia.
2. Obowiązuje stała opłata za dostawę, niezależnie od ilości zamawianych produktów. Oznacza to, że w przypadku zamówienia więcej niż jednego artykułu, klient ponosi koszt tylko jednej wysyłki. Koszty wysyłek to:
 1) W przypadku opłaty przy odbiorze (za pobraniem):
 - Wysyłka KURIEREM DPD 16 zł.
 2) W przypadku wpłaty z góry na konto:
 - Wysyłka KURIEREM DPD 11 zł.
Wyjątek stanowi dostawa czasopism i książek, koszty wysyłki których  są wliczone w cenę produktów i klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów ich dostawy listem ekonomicznym. Dodatkowa opłata za wysyłkę jest naliczana jedynie w przypadku dostawy listem priorytetowym lub kurierem oraz w przypadku zamówienia czasopism lub książek razem z innym asortymentem sklepu (wówczas opłata za przesyłkę liczona jest tak, jak za inny zamówiony asortyment). Przy zamówieniu powyżej 200 zł wysyłka GRATIS!
- Za granicę Polski wysyłamy towar tylko za przedpłatą całości sumy, obejmującej cenę towaru + koszty przesyłki uzależnione od wagi produktu.

§ VIII
Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określona jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy: SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@skleptmk.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać na adres Sprzedawcy: SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów.
 

 

 

§ IX
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: info@skleptmk.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów.
4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego https://skleptmk.pl/img/products/big/zwrot.jpg
Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta, jednak nie jest obowiązkowe.
5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym Skleptmk.pl
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Towar.
13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów.
14. Sprzedawca nie odbiera przesyłek zawierających zwracany Towar, odesłanych metodą „za pobraniem”.
15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
f) zawartej w drodze aukcji publicznej,
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.f) zawartej w drodze aukcji publicznej,
h) w której Towar zakupiony został na fakturę VAT przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, podmiot taki nie jest bowiem Konsumentem, którym w rozumieniu ustawy pozostaje jedynie osoba fizyczna  dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ X
Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
2. Sprzedawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Konsumenta. Podane przez Konsumenta dane mogą być  przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://skleptmk.pl/mapa-stronyc/polityka-prywatnoscic-6

§ XI
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://skleptmk.pl prowadzony jest przez firmę SKLEP TMK Dorota Jaworska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Adres prowadzenia działalności gospodarczej
SKLEP TMK 
Wólka Łękawska 26
97-400 Bełchatów


Adres korespondencyjny:
SKLEP TMK 
Wólka Łękawska 26
97-400 Bełchatów
NIP: 769-176-18-10
REGON: 100142027

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: info@skleptmk.pl
Numer telefonu: +48 504 987 944.
 

§ I
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz opcjonalnie włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce; konto poczty elektronicznej.
2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 

§ II
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem strony o adresie elektronicznym https://skleptmk.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@skleptmk.pl lub też telefonicznie pod numerem 504 987 944, a także na adres korespondencyjny SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów.
2. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Skleptmk.pl należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i przyczynę wystąpienia reklamacji, wraz z opisem, na czym polega.
3. Sklep ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.
 

§ III
Dane Osobowe
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.
 

§ IV
Usługa Newsletter
1. Klient ma możliwość skorzystania z usługi „Newsletter” w trakcie dokonywania rejestracji konta w sklepie bądź podczas składania zamówienia. Usługa newsletter jest nieobowiązkowa.
2. Usługę „Newsletter” można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „usuń subskrypcję”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.ł
 
Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2018